Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten.

Algemeen
Onder “www.degrootbsa.nl” , “degroot-bsa.nl” en “degroot-bsa.com” wordt in deze algemene voorwaarden, en elders op de site, verstaan:
Oldtimershop Roeland te Hoogeveen , Nederland. (Voorheen V.O.F. De Groot-BSA.)

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van degroot-bsa.nl 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met degroot-bsa.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 degroot-bsa.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van degroot-bsa.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van degroot-bsa.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3 Koper en degroot-bsa.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van degroot-bsa.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. degroot-bsa.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Alle opgaven door degroot-bsa.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. degroot-bsa.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling per bankoverschrijving.  Een betaling via bankoverschrijving vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.
4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die degroot-bsa.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is degroot-bsa.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd
5.1  Alle bestellingen worden per post verstuurd en de kosten worden automatisch berekend.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is en door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 degroot-bsa.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van degroot-bsa.nl. degroot-bsa.nl blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is degroot-bsa.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2  Onder overmacht wordt verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding
8.1 degroot-bsa.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.