Privacy verklaring

Oldtimershop Roeland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59791799, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Oldtimershop Roeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze website en van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via uw profiel op deze website
 • Locatiegegevens
 • browser- en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Wij willen u er dan ook op wijzen om geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen in uw profiel.

Onze website heeft ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroot-bsa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Oldtimershop Roeland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Oldtimershop Roeland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oldtimershop Roeland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Oldtimershop Roeland  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch niet langer dan 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Oldtimershop Roeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zoals bijvoorbeeld met de betaalprovider en verzenddienst.
Oldtimershop Roeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
We verwachten van u dat u zelf uw gegevens up-to-date houdt. Wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in de systemen waarvoor u de login gegevens heeft ontvangen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oldtimershop Roeland  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degroot-bsa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oldtimershop Roeland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw persoonsgegevens:
Oldtimershop Roeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daartoe maakt Oldtimershop Roeland gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degroot-bsa.nl

Wat te doen bij een datalek?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Het gebruik van cookies:
Oldtimershop Roeland gebruikt functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Oldtimershop Roeland  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Er worden geen cookies gebruikt door derden en er worden ook geen cookies geplaatst om uw surfgedrag, etc, te volgen.

Contactgegevens:

Welkom


A.G. Bellstraat 37 F

7903 AD Hoogeveen

Tel. 06-23654336

U kunt Oldtimershop Roeland bereiken via het contactformulier.